برای کپی کردن داده های درون ستونهای یک جدول به درون جدولی دیگر از کوئری زیر در مای اس کیو ال استفاده کنید:

UPDATE centers
INNER JOIN centers2 ON (centers.record_id = centers2.ID)
SET centers.name = centers2.Name