جهت اجرای برنامه SQL Server Configuration Manager در ویندوز با توجه به نسخه اس کیو ال خود از روش زیر استفاده کنید :

یکی از عبارات سمت چپ زیر را از طریق منوی استارت ویندوز جستجو کنید : 

SQLServerManager14.msc   برای [SQL Server 2017] 

SQLServerManager13.msc   برای [SQL Server 2016] 

SQLServerManager12.msc   برای [SQL Server 2014] 

SQLServerManager11.msc   برای [SQL Server 2012]

SQLServerManager10.msc   برای [SQL Server 2008]