این پست هم یک تجربه جدید بهتون آموزش میده
شاید شماهم مثل خود من سعی کردین که بتونید داخل یک رشته از نام یک ثابت هم استفاده کنید ولی دیدید که بجای مقدار داخل ثابت اسم ثابت چاپ شده و مجبور شدید از روش الحاق استفاده کنید ولی اگه دوست دارید بجای الحاق از راهکارهای دیگری استفاده کنید میتونید از دو روش زیر یکی رو انتخاب نمائید :

روش اول : استفاده از تابع sprintf 

این تابع از شما یک رشته میگیره که توی این رشته محل هایی که میخواهید مقداری از یک جایی خونده بشه رو بصورت علامت s% لابلای رشته مشخص میکنید بعد در پارامترهای بعدیش نام ثابت ها رو به ترتیب از چپ به راست مینویسید:

<?php

  define('Name1','Mehdi');
  define('Name2','Reza' );
  echo sprintf( ' %s and %s are students' , Name1 , Name2) ;
  
?>

خروجی دستور بالا در زبان php بصورت زیر خواهد شد :

Mehdi and Reza are students

روش دوم : تبدیل ثابت به متغیر

<?php

  define( 'ANIMAL','monkey');
  $var1 = 'constant';
  echo "I like {$var1('ANIMAL')}";
?>

خروجی دستور بالا در زبان php بصورت زیر خواهد شد :

I like monkey