برای این کار روت های زیر را به وب روت لاراول خود اضافه کنید . (نسخه 5.7 لاراول)

 

 

// Authentication Routes...
Route::get('login', 'Auth\LoginController@showLoginForm')->name('login');
Route::post('login', 'Auth\LoginController@login');
Route::post('logout', 'Auth\LoginController@logout')->name('logout');

 

// Registration Routes...
Route::get('register', 'Auth\RegisterController@showRegistrationForm')->name('register');
Route::post('register', 'Auth\RegisterController@register');

 

// Password Reset Routes...
Route::get('password/reset', 'Auth\ForgotPasswordController@showLinkRequestForm')->name('password.request');
Route::post('password/email', 'Auth\ForgotPasswordController@sendResetLinkEmail')->name('password.email');
Route::get('password/reset/{token}', 'Auth\ResetPasswordController@showResetForm')->name('password.reset');
Route::post('password/reset', 'Auth\ResetPasswordController@reset')->name('password.update');

 

// Email Verification Routes...
Route::get('email/verify', 'Auth\VerificationController@show')->name('verification.notice');
Route::get('email/verify/{id}', 'Auth\VerificationController@verify')->name('verification.verify');
Route::get('email/resend', 'Auth\VerificationController@resend')->name('verification.resend');