جهت سوئیچ بین کامیت ها یا به قولی رفتن به یک کامیت خاص دو دستور مورد نیاز هست :

دستور اول : گرفتن شناسه کامیت ها

git  reflog

دستور دوم : رفتن به کامیت مورد نظر

git reset hard --  commitId