برای اضافه کردن آدرس خروج به کنترلر پیشفرض لاگین لاراول روت زیر رو به وب روت اضافه کنید :

 
Route::get('logout', 'Auth\LoginController@logout');

 

 

نکته ای که باید دقت کنید اینه که بایستی متد سازنده کلاس لاگین کنترلر به شکل زیر باشد:

 

public function __construct()
{
$this->middleware('guest')->except('logout');
}