تگ pre برای نمایش بهتر یک آرایه در زمان چاپ آن میباشد.

معمولا برای چاپ یک آرایه یا آبجکت در php از توابعی مثل var_dump و print_r و var_export  استفاده میکنیم که اولی با جزئیات بیشتری مقادیر یک آرایه رو چاپ میکنه ولی همه این توابع دارای خروجی خطی هستند و نتیجه رو در یک خط بر روی صفحه چاپ میکنند که در این حالت تفکیک مقادیر و اندیس آرایه چاپ شده کمی دشوار می گردد ، لذا اگر مقدار چاپ شده را درون یک تگ pre قرار بدیم و به مرورگر ارسال کنیم ، مرورگر یک ساختار مرتب و منسجمیچند خطی رو به مقادیر چاپ شده خواهد داد .

<?php

  $user= array(
   'Name'=>'mehdi',
   'Family'=>'hesami',
   'Country'=>'iran',
  );

  echo "<pre>";
  var_dump ($user);
  echo "</pre>";

?>

که خروجی در مرورگر بشکل زیر میباشد :

array (size=3)
 'Name' => string 'mehdi' (length=5)
 'Family' => string 'hesami' (length=6)
 'Country' => string 'iran' (length=4)