در این پست یک شکل با ستاره ایجاد می کنیم که برای اینکار از دو حلقه استفاده کرده ایم ، حلقه بیرونی برای کنترل تعداد خط و حلقه داخلی برای کنترل تعداد چاپ * در هر خط میباشد :

 

    $= 0;
    $= 0;
    while($a<30)
    {
        while($b<30-$a)
        {
             echo "*";  
             $b++; 
        }
        $b = 0;
        echo "<br>";  
        $a++;      
    }

 

خروجی کد بالا :رسم شکل با ستاره ها در php